Excel tekstfunksjoner

Excel-tabeller inneholder for det meste numeriske data som du kan utføre ulike matematiske, logiske og andre operasjoner. Samtidig inneholder en betydelig del av tabellene celler med tekst. For eksempel inkluderer prislister eller kundelister med adresser sikkert testdata. For å utføre ulike transformasjoner på disse dataene finnes Excel-tekstfunksjoner. Disse funksjonene gjør det lettere å behandle tekstdata. Det er viktig ikke bare å vite om eksistensen av disse funksjonene og hvordan de fungerer, men også å kunne anvende denne kunnskapen i praksis.
LEN tekstfunksjon
REPLACE og SUBSTITUTE tekstfunksjoner
LEFT og RIGHT tekstfunksjoner
FIND og SEARCH tekstfunksjoner
TRIM og REN tekstfunksjoner
REPT tekstfunksjon
MID tekstfunksjon
CONCATENATE tekstfunksjon

LEN tekstfunksjon

Ved hjelp av LEN-funksjonen kan du telle antall tekstkarakterer i en celle (lengden på en streng). Når du bruker det, bør det tas hensyn til at dette tallet ikke bare inneholder antall bokstaver i alle ord, men også mellomrom mellom ord og like mellomrom før og etter disse ordene. Tekstfunksjon LEN
For å bruke denne funksjonen, klikk på cellen der strenglengden vil bli vist. I hovedmenyen i Excel, klikk på “Formulas” -fanen og velg “Text” -elementet. I listen over funksjoner som vises, velger du LEN-funksjonen.LEN Excel
I vinduet “Function Arguments” angir du adressen til cellen der antall tegn skal telles.Excel streng lengde
Etter å ha klikket på “OK” -knappen, vil antall tegn i den angitte linjen vises i cellen med resultatet av funksjonen.

LEN-funksjonen er nyttig når antall tegn i en linje er begrenset. For slike rader kan du raskt beregne antall tegn i hver celle i den valgte kolonnen og markere beløpene som overstiger den angitte grensen.

REPLACE og SUBSTITUTE tekstfunksjoner

REPLACE-funksjonen, dømmer etter navnet, endrer teksten i cellen til den angitte teksten. For eksempel må du bare angi de første og siste tegnene i kolonnen med passord med samme lengde, og merk resten med stjerne. Hvordan gjør du dette?

 1. Plasser markøren i cellen der resultatet av å erstatte tegn vises. I hovedmenyen Excel på “Formulas” fanen klikker du på “Text”elementet og velger REPLACE-funksjonen.
 2. I funksjonsargumentvinduet angir du de nødvendige parameterne:
  • “Old_text”. Klikk på cellen hvis tekst du vil konvertere, eller skriv inn celleadressen manuelt.
  • “Start_num”. Angi fra hvilken posisjon teksten skal byttes ut.
  • “Num_chars”. Angi hvor mange tegn som skal erstattes i teksten. Hvis du legger null, vil den valgte teksten bli satt inn fra den angitte posisjonen.
  • “New_text”. Angi tekst for å erstatte tegn. REPLACE funksjon
 3. Klikk på “OK”.
 4. Trekk på hjørnet av den første cellen for å kopiere formelen for de neste cellene. REPLACE Excel

REPLACE-funksjonen brukes sjelden, men i noen tilfeller er bruken begrunnet. For eksempel, når du er i en linje, må du sette inn en ny tekst.

Sammen med REPLACE-funksjonen kan du bruke SUBSTITUTE-funksjonen til lignende formål. Denne funksjonen erstatter den angitte teksten med den angitte verdien. For eksempel, i cellen med teksten “current month” må du erstatte ordet “month” med ordet “quarter”. Velg SUBSTITUTE-funksjonen og angi de tilsvarende argumentene.Funksjon SUBSTITUTE
Etter å ha klikket på “OK” -knappen i den angitte cellen, vil uttrykket “current month” bli erstattet av “current quarter”.

Hva er forskjellen mellom disse funksjonene? SUBSTITUTE-funksjonen angir eksplisitt hvilken tekst som skal erstattes med den angitte, mens du for å bruke REPLACE-funksjonen bare trenger å angi startposisjonen for å erstatte teksten og antall tegn som skal byttes ut. Dermed er det i enkelte tilfeller lettere å bruke SUBSTITUTE-funksjonen enn REPLACE-funksjonen.

I tillegg korrigerer REPLACE-funksjonen bare en forekomst av en gitt setning, og SUBSTITUTE-funksjonen kan erstatte alle forekomster av et gitt ord, eller bare det første, andre osv. Det skal imidlertid bemerkes at SUBSTITUTE-funksjonen er saksfølsom. Det er i det gjeldende eksemplet, om ordet “Month” ble skrevet med et stort brev, ville erstatningen ikke ha skjedd.

LEFT og RIGHT tekstfunksjoner

LEFT og RIGHT funksjonene trekker ut et spesifisert antall tegn fra en tekststreng og legger dem i den valgte cellen. LEFT funksjonen returnerer angitt antall tegn, som begynner med linjens første tegn, og RIGHT funksjonen returnerer spesifisert antall tegn, begynner med det siste tegnet i linjen. I det første tilfellet går tellingen av tegn fra venstre til høyre og i andre – fra høyre til venstre.

Tenk på et eksempel. Det er et bord i en av kolonnene som inneholder prisen sammen med valutakoden. Det er nødvendig å utføre valutakoder i en egen kolonne. For dette formålet kan du bruke funksjonen RIGHT.

 1. Plasser markøren i den første cellen i kolonnen der valutakoderne vil bli plassert. Velg “Text” i “Formulas” -fanen, og velg funksjonen RIGHT i listen over funksjoner som vises.
 2. I vinduet “Function Arguments” som åpnes, angi adressen til den første cellen i kolonnen der du vil pakke ut valutakoden, og angi antall tegn som skal kopieres, begynner med siste tegn på linjen.Function RIGHT
 3. Klikk på “OK”.
 4. Trekk nederste høyre hjørne av den første cellen i valutakolonnen for å kopiere formelen for de gjenværende cellene. Funksjon LEFT

Ofte brukes LEFT og RIGHT -funksjonene i kombinasjon med andre funksjoner. For eksempel, ved å bruke dem i forbindelse med funksjonen SEARCH, kan du velge de ønskede verdiene for et gitt kriterium.

FIND og SEARCH tekstfunksjoner

Formålet med disse funksjonene blir klart allerede ved navn. Begge disse funksjonene analyserer tekststrengen og gir ordinært nummer på stillingen som søketeksten begynner, spesifisert som et argument.

Tenk på et eksempel. I linjen “Computer chair” må du finne nummeret på stillingen der ordet “chair” begynner. Til dette formål vil vi bruke FIND-funksjonen.

 1. Plasser markøren i cellen der søkeresultatet blir vist. I kategorien “Formulas” går du til avsnittet “Text” og i den viste listen over funksjoner, velg funksjonen FIND.
 2. Skriv inn funksjonsargumenter:
  • Fnd_text – “chair”.
  • Within_text – А1 (celleadresse med tekststreng).
  • Start_position – Du kan ikke spesifisere. I dette tilfellet vil søket utføres fra første tegn. Posisjonsnummeret må spesifiseres når tekst i linjen er funnet tekst flere ganger.
 3. Klikk på “OK”.
 4. Som et resultat av disse handlingene vises posisjonsnummeret som ordet “chair” begynner i cellen med resultatet.FIND-funksjon

Hvis den angitte teksten ikke ble funnet, vises feilmeldingen “#VALUE!” I cellen.

Hva er forskjellen mellom SEARCH og FIND? FIND-funksjonen, i motsetning til SEARCH-funksjonen, er bokstavsfølsom. Det vil si hvis i dette eksemplet, som et argument, angi ordet “Chair” med et stort bokstav, vil det ikke bli funnet.

Samtidig tillater SEARCH-funksjonen, i motsetning til FIND-funksjonen, bruk av jokertegn. Disse inkluderer for eksempel en stjerne (*) og et spørsmålstegn (?). Det første tegnet indikerer en test, og det andre tegnet – et hvilket som helst tegn. Det er i dette eksempelet for argumentet “c???r” i den første cellen, vil SEARCH-funksjonen returnere verdien 10, mens FIND-funksjonen vil indikere at verdien ikke ble funnet.

TRIM og REN tekstfunksjoner

TRIM og CLEAN-funksjonene er utformet for å fjerne tekst fra unødvendige tegn. Ekstra mellomrom og utskrivbare tegn oppstår ofte når du kopierer tekst fra andre programmer. Ikke-utskriftstegn vises for eksempel i form av firkanter eller bindestreker. For å slette dem, plasser du markøren i cellen der den korrigerte teksten vil bli plassert, og velg CLEAN-funksjonen. Som funksjonsargument angir du adressen til cellen med ikke-skrivbare tegn. CLEAN-funksjonen
Etter at du har trykket på “OK” -knappen, vises tekst uten unødvendige tegn i den frie cellen.

På samme måte brukes TRIM-funksjonen, som fjerner ekstra mellomrom i teksten, inkludert i begynnelsen og på slutten av en linje, og lar dem bare være en mellom ordene. Denne funksjonen brukes ofte for å unngå feil ved sortering av celleverdier eller for å unngå feil i formler.

Algoritmen for bruk av denne funksjonen er nøyaktig den samme som for CLEAN-funksjonen. TRIM-funksjon

REPT tekstfunksjon

REPT-funksjonen viser spesifisert tekst eller tegn et spesifisert antall ganger. Denne funksjonen kan brukes som en del av komplekse formler, eller separat. Det brukes ofte til å skjule en gitt tekst og erstatte den med et tegnsett.

Tenk på et eksempel når du i tabellen med brukerkonto data må erstatte passordene angitt eksplisitt med en stjerne (*).

 1. Plasser markøren i den første cellen i kolonnen der passordene skal være plassert. På “Formulas”-fanen, under “Text”-delen, velg REPT-funksjonen.
 2. I vinduet “Function Arguments”, i feltet “Text”, skriv inn en stjerne (*). I feltet Number_times skriver du inn formel LEN(B1), som teller antall tegn i hvert passord og viser så mange stjerner som det er tegn i passordet.REPT-funksjon
 3. Klikk “OK” og kopier den resulterende formelen til de nederste cellene i kolonnen. REPT i Excel

REPT-funksjonen kan også brukes i tilfeller der du bare skal skjule bare en del av teksten, eller legge til tekst eller et symbol på de originale celledataene. Dette kan implementeres i kombinasjon med andre funksjoner, som RIGHT, LEFT, IF, LEN og andre.

MID tekstfunksjon

Ved hjelp av MID-funksjonen kan du trekke ut et fragment av en tekststreng og plassere den i en egen celle. For den vellykkede driften av denne funksjonen er det nok å angi adressen til cellen der du trenger å trekke ut en del av teksten, og også angi startposisjonen for det ekstraherte fragmentet og antall tegn.

Enkelheten ved å bruke denne funksjonen kan ses tydelig i følgende eksempel. Tabellen har en kolonne med navnene på Samsung-telefoner. Det er nødvendig å ta med delen av navnet som er plassert etter ordene “Samsung Galaxy” i en egen kolonne.

 1. Plasser musepekeren i kolonnen der resultatene av funksjonen blir plassert, og velg MID-funksjonen i listen over tekstfunksjoner.
 2. I funksjonsargumentvinduet som vises, i feltet “Text”, angi adressen til cellen der teksten vil bli hentet ut. I feltet “Start_num” angir du posisjonen der den ekstraherte teksten begynner (tar hensyn til mellomrom mellom ord). I feltet “Number_chars” angir du antall tegn som skal hentes ut.MIND-funksjon
 3. Etter at du har trykket på “OK” -knappen, vil det nødvendige tekstfragmentet plasseres i den angitte cellen.

Dessverre er oftest antall ekstraherte tegn i cellene i en kolonne ikke identisk, så MID-funksjonen anbefales å brukes sammen med FIND-funksjonen og søke etter enkelte kriterier, for eksempel ved tilstedeværelse av mellomrom mellom ord. Utdrag tekst fra Excel-linjen
I dette eksemplet vil formelen for den første cellen i kolonnen med resultatene være: =MID(A1;FIND(” “;A1)+1;255). I denne formelen betyr “+1” at plasseringen av den ønskede teksten også må tas med i betraktning, men den skal ikke returneres.

CONCATENATE tekstfunksjon

Ved hjelp av CONCATENATE-funksjonen kan du koble flere tekstlinjer til én linje. Det kan være mange tilkoblede linjer – opptil 255. Du kan bruke tekst, tall eller celleadresser som funksjonsargumenter.

Tenk på et eksempel der navn og etternavn på personer i separate celler skal vises i en celle.

 1. Plasser musepekeren i cellen der resultatet av funksjonen vil bli plassert.
 2. Gå til tekstfunksjonene og velg funksjonen CONCATENATE.
 3. I funksjonsargumentvinduet som åpnes angir du alternativt adressene til cellene som blir tilsluttet. Ikke glem mellom mellomromene mellom ordene. Rom er angitt i anførselstegn.CONCATENATE-funksjon
 4. Etter at du har trykket på “OK” -knappen, vises en tekst som består av for- og etternavn i cellen med resultatet av funksjonen. Koble Excel-rader

Hvis argumentet er en tekstverdi, ikke en celleadresse, må den være vedlagt i sitater.

Som du ser er Excel-tekstfunksjoner enkle å jobbe med. For å studere dem trenger du bare å øve litt på kopier av dokumenter. Og ikke glem å sette et passord på viktig dokumentasjon for å beskytte innholdet i Excel-filer mot uautorisert tilgang. Og hvis du har mistet koden du trenger, bruk spesiell  programvare for gjenopprette passordet for Excel.